Your browser does not support JavaScript!

下載專區

綜合業務組  下載專區

表單:
國立臺灣科技大學教務處 繪圖機使用申請表   
  odt檔  
  pdf檔  
  word檔   
 

學校簡介:
出版者識別資料申請單   odt檔  
  word                     
國際標準書號_出版品預行編目申請單      odt
  word                   
GPN申請資料表單   odt
                       

 


校園照片:

imageT1教學大樓

image image image


imageT4 教學大樓

image image image image


image工程一館

image image image image image image image image image


image工程二館

image image image image


image工程三館

image image image


image行政大樓

image image image image image image image image image image image


image活動中心

image image


image校門

image image image image image image


image校園風光

image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image image


image國際大樓

image image image image image image image image image image image image image image image image


image圖書館

image image


image管理大樓

image image


image精誠雕塑

image image image image image image image image image


image綜合研究大樓

image image image image image image


image學生宿舍

image image image image image image image image image image image image image image image image image image


image體育館

image image image image image image image image image image